پوستر انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید الوندیان شهرستان بیجار